1) تنظیم قابلیت چاپ برای همه یا کاربر ایجاد کننده و دبیرخانه 2) الصاق نامه به نامه ایجاد شده جدید 3) چاپ چرخه نامه...