?در سلام کردن پیش قدم باشید و جواب سلام را هم به گرمی بدهید?قصدتان کمک کردن باشد، حتی اگر سود مستقیمی در کار نباشد? مشاور مشتری خود باشید? دیگر کافی است دست از قضاوت بردارید?یکپارچگی شخصیت و هویت داشته باشید?به ظاهر و بهداشت خود توجه کنید? به پرسش مشتری،...