ماه: دی 1398

مدیریت افکار عمومی در این مقطع خاص بسیار مهم است

دو قطبی سازی

خشم مقدس ناشی از داغ حاج قاسم، بزودی با بمباران رسانه ای دشمن، جایش را به ابهامات و نگرانی های دیگری خواهد داد. شبکه های ماهواره ای و مزدوران فضای مجازی، این کار را شروع کرده اند، منفعل نمانیم. «این متن را با هر اسمی که دوست دارید منتشر کنید، مهم آگاه سازی است» 🌑 …